ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING EN DIENSTVERLENING

Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan opdrachtgever levert.
1.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige casu quo vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2. Prijzen en betalingen
2.1 Alle aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop opdrachtnemer zijn aanbieding baseert.
2.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede in het kader van overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
2.4 Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop opdrachtnemer de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan opdrachtgever in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door opdrachtgever betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van een betaling.
2.5 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan opdrachtnemer de vordering uit handen geven, in welk gevel opdrachtgever naast het reeds verschuldigde bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

Artikel 3. Leveringstermijnen
3.1 Alle door opdrachtnemer genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan opdrachtnemer bekend waren. Opdrachtnemer spant zich er naar behoren voor in overeengekomen leverings(termijnen) zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijving van een genoemde of overeengekomen leverings(termijn) brengt opdrachtnemer niet in verzuim. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt opdrachtnemer wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim, nadat opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
3.2 Opdrachtnemer is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is opdrachtnemer gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificatie etc.) zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen opdrachtnemer en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Artikel 4. Uitvoering van de werkzaamheden systeembeheer
4.1 Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of regelmatig verlenen van systeembeheer, wordt de overeenkomst aangegaan voor de periode van één jaar. De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van één jaar verlengd, tenzij opdrachtgever of opdrachtnemer de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.
4.2 Opdrachtnemer verricht het systeembeheer conform het eventueel opgestelde contract en in opdracht van de opdrachtgever. Opdrachtnemer zal het systeembeheer met zorg verrichten overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde procedures en afspraken.
4.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat ze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het systeembeheer, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van het systeembeheer benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van het systeembeheer op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de bij opdrachtnemer gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever is verplicht alle voor het leveren van de prestaties behorend bij het uitvoeren van het systeembeheer aan opdrachtnemer de noodzakelijke medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan hij zonder ingebrekestelling in crediteurverzuim komt.
4.4 Alle door opdrachtnemer bij het systeembeheer gebruikte apparatuur, programmatuur en andere zaken blijven het eigendom respectievelijk voorwerp van intellectuele en industriële eigendom van opdrachtnemer, ook indien opdrachtgever een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan de van opdrachtgever ontvangen producten en gegevens en de gegenereerde resultaten van de verwerking onder zich houden totdat opdrachtgever alle aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen heeft betaald.
4.5 Opdrachtnemer kan wijzigingen in de inhoud of omvang van het systeembeheer aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij opdrachtgever geldende procedures tot gevolg hebben, zal opdrachtgever de opdrachtnemer hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van de opdrachtgever.
4.6 Indien en voor zover een goede uitvoering van het systeembeheer dit vereist, heeft opdrachtnemer te zijner keuze het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.7 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van het systeembeheer. Opdrachtgever zal na ontvangst van de resultaten deze zelf controleren. Opdrachtnemer staat er niet voor in dat het systeembeheer foutloos of zonder onderbrekingen wordt verleend. Indien gebreken in de resultaten van het systeembeheer direct gevolg zijn van producten, programmatuur, informatiedragers, procedures of bedieningshandelingen waarvoor opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk is, zal opdrachtnemer het systeembeheer herhalen teneinde naar beste vermogen deze onvolkomenheden te herstellen, mits opdrachtgever de onvolkomenheden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na ontvangst van de resultaten, schriftelijk en gedetailleerd aan opdrachtnemer kenbaar maakt. Slechts indien gebreken in het systeembeheer aan opdrachtnemer toerekenbaar zijn, wordt de herhaling gratis uitgevoerd. Indien gebreken niet zijn toe te rekenen aan opdrachtnemer en/of de gebreken het gevolg zijn van fouten of onvolkomenheden van de opdrachtgever, zoals het aanleveren van onjuiste of onvolledige informatie, zal opdrachtnemer de kosten van een eventuele herhaling volgens zijn gebruikelijke tarieven aan opdrachtnemer in rekening brengen. Indien herstel van aan opdrachtnemer toerekenbare gebreken technisch of redelijkerwijs niet mogelijk is, zal opdrachtnemer de voor het betreffende systeembeheer door opdrachtgever verschuldigde bedragen crediteren, zonder verder of anderszins jegens opdrachtgever aansprakelijk te zijn. Aan opdrachtgever komen geen andere rechten wegens gebreken in het systeembeheer toe dan die welke in deze garantieregeling zijn beschreven.

Artikel 5. Dienstverlening
5.1 Dienstverlening door opdrachtnemer aan opdrachtgever zoals onder andere advisering, consultancy en ondersteuning zal naar beste weten en kunnen van de opdrachtnemer uitgevoerd worden. Alle diensten van opdrachtnemer worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in een schriftelijke overeenkomst opdrachtnemer uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende het serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.
5.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is opdrachtnemer gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5.3 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is opdrachtnemer gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven wijzigingen van opdrachtgever op te volgen. Opdrachtnemer is niet verplicht wijzigingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen. Indien dergelijke wijzigingen wel worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform de bij opdrachtnemer gebruikelijke tarieven.
5.4 Opdrachtgever aanvaardt dat door meerwerkzaamheden of wijzigingen het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor opdrachtgever nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.
5.5 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op door opdrachtnemer verleende dienste eens per kalendermaand achteraf verschuldigd, tenzij anders wordt overeengekomen.
5.6 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal opdrachtnemer aan opdrachtgever desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van eventuele meerwerkzaamheden of prestaties.

Artikel 6. ontwerpen/ontwikkelen/implementeren/beheren van programmatuur en websites
6.1 De in dit artikel vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen en de bijzonder bepalingen uit “artikel 5. Dienstverlening”, van toepassing indien opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever programmatuur ontwikkelt en deze eventueel installeert. Daar waar in dit artikel over programmatuur gesproken wordt, zijn daarmee tevens bedoeld websites.
6.2 Indien niet reeds bij het aangaan van de overeenkomst specificaties of een ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur aan opdrachtnemer ter hand zijn gesteld, zullen partijen in onderling overleg schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Opdrachtnemer zal de ontwikkeling van de programmatuur met zorg uitvoeren op basis van de door opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan opdrachtgever instaat. Indien partijen het gebruik van een ontwikkelingsmethode zijn overeengekomen die zich er door kenmerkt dat het ontwerpen en/of het ontwikkelen van onderdelen van de programmatuur onderworpen is aan een nadere, tijdens de uitvoering van de overeenkomst te bepalen prioriteitstelling, zal deze prioriteitstelling steeds in overleg tussen partijen tot stand komen.
6.3 Opdrachtnemer is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
6.4 Onverminderd het in vorige artikelen bepaalde, verkrijgt opdrachtgever slechts het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn eigen bedrijf of organisatie. Slechts indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, in welk geval opdrachtgever gerechtigd zal zijn in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen. Indien opdrachtnemer in rechte gehouden wordt de broncode en/of de technische documentatie aan opdrachtgever ter beschikking te stellen, kan opdrachtnemer daarvoor een redelijke vergoeding verlangen.
6.5 Opdrachtnemer zal de te ontwikkelen programmatuur aan opdrachtgever zoveel mogelijk conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een voor opdrachtnemer uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal opdrachtgever zelf de programmatuur installeren en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen.
6.6 Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door opdrachtnemer uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. Opdrachtnemer kan steeds verlangen, derhalve ook indien zulks niet uitdrukkelijks is overeengekomen, dat opdrachtgever met voldoende gekwalificeerd personeel een deugdelijke test van voldoende omvang en diepgang uitvoert op
(tussen-) resultaten van de ontwikkelingswerkzaamheden en dat de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk aan de opdrachtnemer worden gerapporteerd.
6.7 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal opdrachtgever aan opdrachtnemer hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
6.8 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat, zal opdrachtgever aan opdrachtnemer uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. Opdrachtnemer zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij opdrachtgever gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
6.9 Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van opdrachtnemer om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling, indien toepasselijk, te herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden met betrekking tot aspecten van de programmatuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals de vormgeving van gebruikersinterfaces.
6.10 Acceptatie van de programmatuur heeft tot gevolg dat opdrachtnemer ten volle gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen inzake de ontwikkeling en terbeschikkingstelling van de programmatuur en , indien in voorkomend geval tevens de installatie door opdrachtnemer is overeengekomen, van zijn verplichtingen inzake de installatie van de programmatuur. Acceptatie van de programmatuur doet niets af van de rechten van opdrachtgever betreffende kleine gebreken en garantie zoals genoemd.
6.11 Bij gebreke van ene uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op het ontwikkelen van de programmatuur, verschuldigd bij de aflevering van de programmatuur, dan wel indien in voorkomend geval tevens een door opdrachtnemer uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van de installatie.

Artikel 7. Programmatuur van derden
7.1 Indien en voor zover opdrachtnemer programmatuur van derden aan opdrachtgever ter beschikking stelt, zullen mits dat door opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.

Artikel 8. Gebruiksrechten
8.1 Alle gemelde bepalingen hebben betrekking op door opdrachtnemer ter beschikking gestelde programmatuur. Rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel door opdrachtnemer te verstrekken nieuwe versies. Daar waar over programmatuur wordt gesproken, zijn daarmee tevens bedoeld websites.
8.2 Onverminderd het in overige artikelen bepaalde, verleend opdrachtnemer opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Opdrachtgever zal tussen de partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde omvat het gebruiksrecht van opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.
8.3 De programmatuur mag door opdrachtgever uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaal aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets anders is overeengekomen, gelden de verwerkingseenheid van opdrachtgever waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik dop die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.
8.4 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de programmatuur of de programmatuur bij een derde ter hosting onder te brengen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever gebruikt. Opdrachtgever zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten. Opdrachtgever zal de programmatuur niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeven van derden (time-sharing). De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebracht technische documentatie worden niet aan opdrachtgever ter beschikking gesteld, ook niet indien opdrachtgever bereid is voor deze terbeschikkingstelling een financiële vergoeding te voldoen. Opdrachtgever erkent dat de broncode een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van opdrachtnemer bevat.
8.5 Onverwijld na het einde van het gebruiksrecht van de programmatuur zal opdrachtgever alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan opdrachtnemer retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat opdrachtgever bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal opdrachtgever van zodanige vernietiging opdrachtnemer onverwijld schriftelijk melding maken.

Artikel 9. Verkoop van apparatuur
9.1 Opdrachtgever draagt het risico van de selectie van de gekochte apparatuur. Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de apparatuur geschikt is voor het door opdrachtgever beoogde gebruik, tenzij in de schriftelijke koopovereenkomst tussen partijen de gebruiksdoeleinden duidelijk en zonder voorbehoud zijn gespecificeerd.
9.2 De door opdrachtnemer aan opdrachtgever verkocht apparatuur zal aan opdrachtgever worden afgeleverd op de plaats van het magazijn van opdrachtgever. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen zal opdrachtnemer de aan opdrachtgever verkochte apparatuur afleveren of doen afleveren op een door opdrachtgever aan te wijzen plaats. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo mogelijk tijdig voor de aflevering in kennis stellen van het tijdstip waarop hij voornemens is de apparatuur af te leveren. De door opdrachtnemer aangegeven aflevertijden zijn steeds indicatief.
9.3 Aflevering van apparatuur geschiedt op de overeengekomen plaats tegen de overeengekomen koopprijs. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn in de koopprijs van de apparatuur niet begrepen de kosten van vervoer, verzekering en dergelijke.
9.4 Het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de apparatuur gaat over op opdrachtgever bij aflevering aan opdrachtgever. Indien ten behoeve van de aflevering, al dan niet op verzoek of instructie van opdrachtgever gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, gaat het risico van verlies, diefstel en beschadiging van de apparatuur echter reeds over op opdrachtgever op het moment van afgifte van de apparatuur aan de vervoerder.
9.5 Iedere deellevering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
9.6 Opdrachtnemer zal zich er naar beste vermogens voor inspannen eventuele materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door opdrachtgever in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, binnen redelijke termijn kosteloos te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering gedetailleerd omschreven bij opdrachtnemer zijn gemeld. Indien herstel naar het redelijk oordeel van opdrachtnemer niet mogelijk is, herstel te lang gaat duren of als aan herstel onevenredig hoge kosten zijn verbonden, is opdrachtnemer gerechtigd de apparatuur kosteloos te vervangen door andere, soortelijke maar niet noodzakelijkerwijs identieke apparatuur. Dataconversie die noodzakelijk is als gevolg van herstel of vervanging valt buiten de garantie. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van opdrachtnemer. De garantieverplichting vervalt indien de materiaal- of fabricagefouten geheel of gedeeltelijke het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien opdrachtgever zonder toestemming van opdrachtnemer wijzigingen in de apparatuur of in de onderdelen die door opdrachtnemer in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen. Opdrachtnemer zal een zodanige toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.
9.7 Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door opdrachtnemer in rekening worden gebracht conform zijn gebruikelijke tarieven.

Artikel 10. Onderhoud van apparatuur
10.1 Vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien opdrachtnemer en opdrachtgever een servicecontract voor onderhoud van apparatuur hebben gesloten.
10.2 Het servicecontract wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar, en wordt telkenmale stilzwijgend verlengd voor de oorspronkelijke periode, tenzij opdrachtgever of opdrachtnemer met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode het contract beëindigd.
10.3 De inhoud en omvang van de door opdrachtnemer te leveren onderhoudsdiensten en de eventueel bijbehorende serviceniveaus zullen in een schriftelijke overeenkomst tussen partijen worden vastgelegd. Bij gebreke daarvan is opdrachtnemer verplicht zich ervoor in te spannen naar beste vermogen storingen die naar behoren door opdrachtgever bij opdrachtnemer zijn gemeld, binnen een redelijke termijn te verhelpen. Onder “storing” wordt in dit hoofdstuk verstaan het niet of niet zonder onderbreking voldoen aan de door opdrachtnemer schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte specificaties van de apparatuur. Van een storing is alleen sprake indien opdrachtgever deze kan aantonen en deze kan worden gereproduceerd.
10.4 Het onderhoud wordt verricht tijdens de bij opdrachtnemer geldende werkdagen en werkuren.
10.5 Opdrachtnemer behoudt zich onder meer het recht voor om zijn onderhoudsverplichtingen op te schorten voor de tijd dat zich op de plats van de opstelling van de apparatuur omstandigheden voordoen die, naar het oordeel van opdrachtnemer, risico’s ten aanzien van de veiligheid of gezondheid van medewerkers van opdrachtnemer met zich meebrengen.
10.6 Opdrachtnemer draagt zorg voor het actueel houden van zijn expertise omtrent de apparatuur. Opdrachtnemer zal alle relevante gegevens omtrent de aan de apparatuur verrichte werkzaamheden registreren en vastleggen in zijn administratie. Opdrachtnemer zal opdrachtgever op eerste verzoek inzage verschaffen in de aldus vastgelegde gegevens.
10.7 Vervanging van onderdelen geschiedt indien dit naar het oordeel van opdrachtnemer noodzakelijk is om storingen te herstellen of te voorkomen. De vervangen onderdelen blijven eigendom van opdrachtnemer.
10.8 Opdrachtgever zal, onmiddellijk na het optreden van een storing aan de apparatuur, opdrachtnemer daarvan in kennis stellen door middel van een door een ter zake kundige medewerker van opdrachtgever opgestelde gedetailleerde omschrijving van de storing. Opdrachtgever is gehouden het personeel van opdrachtnemer of door opdrachtnemer aangewezen derden toegang te verschaffen tot de plaats van de apparatuur, alle overige noodzakelijke medewerking te verlenen en de apparatuur aan opdrachtnemer ten behoeve van de onderhoudswerkzaamheden ter beschikkingen te stellen.
10.9 Op verzoek van opdrachtnemer zal een ter zake kundige werknemer van opdrachtgever voor raadpleging bij onderhoudswerkzaamheden aanwezig zijn. Opdrachtgever heeft het recht bij alle ten behoeve van opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden aanwezig te zijn.
10.10 Opdrachtgever is bevoegd niet door opdrachtnemer geleverde apparatuur en systemen op de aan opdrachtgever verkochte apparatuur aan te sluiten en daarop niet door opdrachtnemer geleverde programmatuur te installeren. De kosten van het onderzoeken en verhelpen van storingen die voortvloeien uit het aansluiten van niet door opdrachtnemer geleverde apparatuur of uit het instaleren van niet door opdrachtnemer geleverde programmatuur, zijn voor rekening van opdrachtgever.
10.11 Indien het naar het oordeel van opdrachtnemer voor het onderhoud van de apparatuur nodig is dat de verbindingen van de apparatuur met andere systemen of apparatuur worden getest, zal opdrachtgever deze andere systemen of apparatuur alsmede de desbetreffende testprocedures en informatiedragers ter beschikking van opdrachtnemer stellen.
10.12 Bij onderhoudswerkzaamheden benodigd testmateriaal dat niet tot de normale outillage van opdrachtnemer behoort, dient door opdrachtgever ter beschikking te worden gesteld.
10.13 Opdrachtgever draagt zorg voor de technische ruimtelijke en telecommunicatievoorzieningen die nodig zijn om de apparatuur te laten functioneren. Het onderhoud strekt zich uitdrukkelijk niet over voornoemde voorzieningen en aansluitingen uit.
10.14 Bij gebreke van een overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op onderhoud van apparatuur bij aanvang van de onderhoudsperiode verschuldigd.

Artikel 11. Garantie
11.1 Opdrachtnemer zal zich naar beste vermogens ervoor inspannen met betrekking tot door hem uitgevoerde leveringen of dienstverlening eventuele fouten, storingen dan wel onvolkomenheden binnen een redelijke termijn te herstellen. Voor door opdrachtnemer ontwikkelde programmatuur geldt dat deze binnen drie maanden na aflevering, of indien partijen een acceptatietest zijn overeengekomen, binnen drie maanden na acceptatie eventuele fouten gedetailleerd omschreven en schriftelijk bij opdrachtnemer gemeld dienen te zijn. Opdrachtnemer garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat alle fouten en overige gebreken worden verbeterd. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van opdrachtgever is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval opdrachtnemer volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen. Opdrachtnemer kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van opdrachtgever of van ander niet aan opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting vervalt indien opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.
11.2 Herstel van fouten dan wel storingen zal geschieden op een door opdrachtnemer te bepalen locatie. Opdrachtnemer is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
11.3 Opdrachtnemer heeft geen verplichting inzake herstel van fouten met betrekking tot door hem zelf ontwikkelde apparatuur, die na afloop van de garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een onderhoudscontract is afgesloten welke ene zodanige plicht omvat.

Artikel 12. Uitsluitingen
12.1 Werkzaamheden wegens het onderzoek of herstel van storingen die voortvloeien uit onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of van buiten komende oorzaken, zoals gebreken in communicatielijnen of in spanningsvoorziening, of koppelingen met casu quo gebruikmaking van apparatuur,programmatuur of materialen welke niet onder de overeenkomst vallen, behoren niet tot de verlichtingen van opdrachtnemer op grond van de overeenkomst, en zullen opdrachtgever apart in rekening worden gebracht tegen de gebruikelijke tarieven.
12.2 In de onderhoudsprijs zijn niet begrepen: het vervangen van magnetische opslagmedia, de vervangingskosten van onderdelen alsmede onderhoudsdiensten voor het herstel van storingen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot herstel door anderen dan opdrachtnemer, werkzaamheden ten behoeve van gedeeltelijke of algehele revisie der apparatuur, modificaties van de apparatuur, verplaatsing, verhuizing, herinstallatie van apparatuur of werkzaamheden ten gevolge hiervan.

Artikel 13. Vertrouwelijkheid en privacy
13.1 Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door ene der partijen als zodanig zijn aangeduid.
13.2 Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken en informatiedragers, welke dan ook, zoals onder andere rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software en dergelijke, blijven eigendom van opdrachtnemer, en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever, en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aarde van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
13.3 Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14. Voorbehoud van eigendom en rechten
14.1 Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer totdat alle bedragen die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verricht of te verrichten werkzaamheden, evenals alle overige bedragen die opdrachtgever wegens het tekort schieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan opdrachtnemer zijn voldaan.
14.2 Rechten worden in voorkomend geval aan opdrachtgever steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
14.3 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
14.4 Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal, en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
14.5 Voor het geval dat opdrachtnemer zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu voor alsdan zijn onvoorwaardelijke en onherroepelijk toestemming aan opdrachtnemer, of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 15. Rechten van intellectuele of industriële eigendom
15.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij opdrachtnemer, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijke worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van opdrachtgever tot verveelvoudiging van programmatuur,websites, databestanden of ander materialen is uitgesloten. Een aan opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.
15.2 Indien in afwijking van artikel 15.1 opdrachtnemer bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of industriële eigendom, kan ene zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen gaan op opdrachtgever, dan laat dit de bevoegdheid van opdrachtnemer onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, onder enige beperking voor ander doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriële eigendom het recht van opdrachtnemer aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortelijk zijn aan die welke ten behoeve van opdrachtgever zijn of worden gedaan.
15.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
15.4 Het is opdrachtnemer toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur of met het oog op overeengekomen beperking in de duur van het recht tot gebruik van de programmatuur. Het is opdrachtgever niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat opdrachtgever geen reservekopie van programmatuur kan maken, zal opdrachtnemer opdrachtgever desgevraagd een reservekopie ter beschikking stellen.
15.5 Tenzij opdrachtnemer een reservekopie van de programmatuur aan opdrachtgever ter beschikking stelt, mag opdrachtgever één reservekopie van de programmatuur maken, welke uitsluitend gebruikt mag worden ter bescherming tegen onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Installatie van een reservekopie geschiedt slechts na onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Een reservekopie dient te zijn voorzien van dezelfde labels en aanduidingen van auteursrecht als aanwezig op het oorspronkelijke exemplaar.
15.6 Met inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is opdrachtgever gerechtigd tot verbetering van fouten in hem ter beschikking gestelde programmatuur als dat noodzakelijk is voor het met de programmatuur beoogde gebruik. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van “fouten”, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door van de door opdrachtnemer schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien opdrachtgever deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. Opdrachtgever is gehouden van fouten onverwijld melding aan opdrachtnemer te maken.
15.7 Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door opdrachtnemer zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of ander materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat opdrachtgever opdrachtnemer onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan opdrachtnemer. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan opdrachtnemer verlenen om zich, indien nodig in naam van opdrachtgever, tegen deze rechtsorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met door opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde materialen, dan wel met wijzigingen die opdrachtgever in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door opdrachtnemer zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of ander materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van opdrachtnemer een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal opdrachtnemer zo mogelijk zorg dragen dat opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of de betreffende andere materialen ongestoord kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerving van ene gebruiksrecht ten behoeve van opdrachtgever. Indien opdrachtnemer naar zijn uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor hem (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat opdrachtgever het geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, zal opdrachtnemer het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. Opdrachtnemer zal zijn keuze in dit kader niet maken dan na overleg met opdrachtgever. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van opdrachtnemer wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van een derde is geheel uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringverplichtingen van opdrachtnemer voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur en/of materialen in een niet door opdrachtnemer gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door opdrachtnemer geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en/of andere materialen zijn ontwikkeld of bestemd.
15.8 Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van opdrachtnemer van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, beeldmateriaal, tekst, domeinnamen, logo’s en dergelijke, databestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie. Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren, of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 16. Medewerking door opdrachtgever
16.1 Opdrachtgever zal opdrachtnemer steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen, waaronder het verstrekken van toegang tot zijn gebouwen. Indien opdrachtgever in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel inzet, zal dit personeel beschikken over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kwaliteit.
16.2 Opdrachtgever draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door opdrachtnemer te verlenen diensten, en is eveneens verantwoordelijk voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
16.3 Indien opdrachtgever programmatuur, websites, materialen, databestanden of gegevens op informatiedragers aan opdrachtnemer ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door opdrachtnemer voorgeschreven specificaties.
16.4 Indien opdrachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, apparatuur, programmatuur of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van opdrachtnemer stelt of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft opdrachtnemer het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.
16.5 Ingeval medewerkers van opdrachtnemer op locatie van opdrachtgever werkzaamheden verrichten, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen en voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van opdrachtnemer, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie. Opdrachtgever zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels tijdig aan de in te zetten medewerkers van opdrachtnemer kenbaar maken.
16.6 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van opdrachtnemer staan. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij opdrachtgever bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van opdrachtnemer. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten is opdrachtnemer gerechtigd opdrachtgever toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Opdrachtnemer kan toegewezen toegangs- of identificatiecodes wijzigen. Opdrachtgever behandelt de toegangscodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerd personeelsleden kenbaar. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt.

Artikel 17. Beëindiging van de overeenkomst
17.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de ander partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
17.2 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onderopgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen een uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
17.3 In afwijking van wat de wet daaromtrent door middel van regelend recht heeft bepaald, kan opdrachtgever een overeenkomst van dienstverlening slechts opzeggen in de gevallen geregeld in deze voorwaarden.
17.4 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij –al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Opdrachtnemer is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.
17.5 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 17.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij opdrachtgever bewijst dat opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die opdrachtnemer voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleerd, blijven met inachtneming van het in de vorige zin bepaald onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 18. Aansprakelijkheid
18.1 Iedere eventuele aansprakelijkheid van opdrachtgever jegens opdrachtnemer is beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
18.2 Indien opdrachtnemer aansprakelijk wordt gehouden voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtgever onder de in dat geval onder de verzekering te versterken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, telkens tot het laagste van deze respectievelijke bedragen.
18.3 In afwijking van hetgeen onder 2. wordt bepaald,wordt bij een opdracht met langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
18.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van opdrachtgever wordt ontbonden;
– redelijke kosten die opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen voordat opdrachtnemer op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
– redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
18.5 Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan opdrachtnemer voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan opdrachtnemer voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan voornoemd, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.
18.6 De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer of diens leidinggevenden.
18.7 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien opdrachtgever opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
18.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij opdrachtnemer meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen opdrachtnemer vervalt door het enkele verloop van vier maanden na het ontstaan van de vordering.
18.9 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door opdrachtnemer geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

Artikel 19. Risico
19.1 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 20. Overmacht
20.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
20.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtgever geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtgever worden daaronder niet begrepen.
20.3 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, bestaat dan wel intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
20.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
20.5 Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen komen, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.